Начало

Повишаване на научния капацитет на факултетa по химия и фармация на Софийския университет като водещ регионален изследователски и иновационен център в областта на съвременните функционални материали.

Основната цел на проекта TWINNING е повишаване на научния и технологичен капацитет на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ и повишаване на изследователския профил на факултета и неговия персонал в областта на усъвършенстваните функционални материали чрез изграждане на мрежи с три водещи световни институции – катедра „Материалознание и металургия“, университет в Кеймбридж, Институт по полимерни изследвания „Макс-Планк“ и Химически факултет на университета в Барселона. Факултетът по химия и фармация на СУ е водещ изследователски център по функционални материали в България и изграждането на мрежи и сътрудничеството с глобалните лидери в тази област на научните изследвания ще спомогне за развитието на потенциала му да се превърне в общоевропейски известен център с нарастващ принос и постижения в областта на научните изследвания и иновации. Подобни постижения ще увеличат участието на екипите от ФхФ в европейски и международни проекти и ще насърчат по-високото представяне на други изследователски институции в България. Партньорските институции имат висока международна репутация и опит в различните аспекти на синтез, модификация, охарактеризиране, тестване и моделиране на функционални материали. Допълнително предимство за Факултета по химия и фармация е, че партньорите имат допълващи компетенции, вариращи от различни области на химията до широка област на материалознанието. Въз основа на опита и постиженията на изследователските групи във Факултета по химия и фармация, настоящият проект ще допринесе за две от приоритетните области на стратегията на България за интелигентна специализация със съответните тематични приоритети „Материали за чиста енергия и опазване на околната среда“ и „Материали с фармацевтични продукти и медицински приложения „.