Home » Изследователски групи

Изследователски групи

Лаборатория по биофизична химия/Laboratory of Biophysical Chemistry

Лаборатория по полимери/Laboratory on Polymers

Биоактивни съединения и маркиране на биомолекули/ Bioactive compounds and labelling of Biomolecules

Лаборатория по изчислителна химия и спектроскопия/Laboratory of Computational Chemistry & Spectroscopy

Група по химия на хетероцикличните съединения/Group on Chemistry of heterocyclic compounds

Биокоординация и биоаналитична химия/Biocoordination and Bioanalytical Chemistry

Група по органичния синтез и ЯМР спектроскопия/Group of Organic Synthesis and NMR spectroscopy

Група по структурирани колоидни материали/Group for structured colloidal materials

Група комплексни течности/Complex Fluids Group

Лаборатория по квантова и изчислителна химия/Laboratory for Quantum and Computational Chemistry

Изчислително моделиране на катализатори и материали/Computational modelling of catalysts and materials

Група по органична фотохимична /Organic Photochemistry Group

Лаборатория по наука на наночастици и технологии/Laboratory of Nanoparticle Science and Technology

Група по нано структурирани материали, интерфейси и повърхности /Group of nano-structured materials, interfaces and surface science

Лаборатория по химия на редки и редкоземни елементи/Laboratory of Chemistry of Rare and Rare Earth Elements

Група за синтез, характеризиране и приложение на наноматериали/Group for synthesis, characterization and application of nanomaterials

Група по хемометрия и околна среда/Group of Chemometrics and Environmetrics

Лаборатория на функционалните колоиди и повърхности/Laboratory of Functional Colloids and Surfaces

Лаборатория / група по химия на твърдо тяло и и материалознание/Laboratory/group of Solid-State Chemistry and Materials Science