Home » Обзор на проекта » Описание на проекта

Описание на проекта

Работен пакет 1. Управление на проекти

Задача 1.1. Създаване, организиране на редовни срещи и функциониране на Управителния съвет по време на реализацията на проекта.

Задача 1.2. Създаване и редовни срещи на Оперативния съвет по време на реализацията на проекта.

Задача 1.3. Административно управление на проекта, включващо:

Задача 1.4. Синхронизиране на дейностите в рамките на проекта с местни, регионални или национални програми.

Задача 1.5. Ефективно финансово управление и счетоводство.

Задача 1.6. Изготвяне на докладите по проекта.

Задача 1.7. Въвеждане в портала на участниците на всички публикации (в конкретната област на изследване) през трите години, предхождащи началната дата на проекта.

 

Работен пакет 2. Нетуъркинг

Задача 2.1 Краткосрочен обмен на персонал – изходящи посещения.

Задача 2.2 Входящи експертни посещения.

Задача 2.3 Експертни посещения в управлението на проекти и администрацията.

 

Работен пакет 3. Научни постижения

Задача 3.1 Организиране на съвместни летни училища за обучение.

Задача 3.2. Краткосрочно обучение на място на персонала на факултета в партньорските институции.

Задача 3.3 Подкрепа за публикации в признати научни списания.

Задача 3.4 Годишна оценка на постиженията и въздействието на научните изследвания.

 

Работен пакет 4. Иновационен капацитет и стратегия за интелигентна специализация

Задача 4.1 Стимулиране на контактите с местната и европейската индустрия.

Задача 4.2 Семинар за правата върху интелектуалната собственост.

Задача 4.3 Семинар на иновациите.

Задача 4.4 Семинари за интелигентна специализация Стратегически приоритети.

 

Работен пакет 5. Разпространение и общуване

Задача 5.1 Организиране на четири тематични семинара.

Задача 5.2 Участие на служителите на факултета в научни конференции и събития.

Задача 5.3 Повишаване на видимостта на факултета в обществото.

Задача 5.4 Уеб сайт на проекта и дейности в социалните мрежи като инструменти за комуникация.