Home » Дейности » Разпространение

Разпространение

Разпространение, експлоатация и управление на комуникациите
Управлението на разпространението, експлоатацията и комуникацията по проекта ще бъде осъществено основно в рамките на WP5. Основната цел на Плана за разпространение е да предостави подробности за дейностите по разпространение, които да бъдат предприети по време на проекта, както и след завършването му. Това ще бъде насоката към партньорите за техните дейности, свързани с разпространението.
Дейностите за разпространение и експлоатация, които се предвижда да бъдат изпълнени в рамките на проекта, ще гарантират, че:
 колкото е възможно повече институции, власти, фирми и отговорни лица ще се запознаят с целите, дейностите и постиженията на проекта „Materials Networking“
 Проектът ще бъде стълб в областта на функционалните материали и името му ще стане ключова дума за отличен изследователски център в същата област в България, региона, както и на европейско ниво.
 Пезултатите от проекта ще бъдат използвани и след края на проекта.

Уебсайт на проекта – https://materialsnetworking.eu
Facebook страница – www.facebook.com/MaterialsNetworking
Брошура за материали за работа в мрежа – Materials Networking brochure
Масмедии, преса, бюлетини
Участие в научни конференции – WP5 Participation of Faculty Staff in conferences
Списък на публикации – List of peer-reviewed publications

Популяризиране на Факултета по Химия и Фармация – Science popularization events, Global Women Breakfast IUPAC