Home » Дейности » Оценяване

Оценяване

Годишна оценка на постиженията и въздействието на научните изследвания
Годишната оценка на резултатите от изследванията и представянето на изследователите на факултета е една от основните дейности на проекта. Това е начин да се оцени как изпълнението на проекта влияе върху резултатите от изследванията на факултета, т.е. да се оцени въздействието на проекта върху научната продукция на факултета. В тази дейност партньорските организации също са активно ангажирани, тъй като осигуряват експертиза за оценка на научното представяне, а също така съветват и подпомагат изследователите на факултета да постигнат поставените цели.
Резултатите от първата година на проекта бяха разгледани и коментирани от един представител от всяка партньорска организация, а именно:

Проф. Стоян Смуков, Университет в Кеймбридж

Д-р Маркъс Банварт, Институт за полимерни изследвания Макс Планк, Майнц

Проф. Стефан Т. Бромли, Университет в Барселона
Резултатите от оценката ще бъдат използвани като показател за изпълнението на проекта и ще бъдат обсъдени с УС и ръководителите на изследователските групи от факултета, участващи в проекта.