Home » Дейности » Дейности по управлението на проекта » Срещи на Управителния съвет

Срещи на Управителния съвет

Редовни срещи на Управителния съвет по време на реализацията на проекта трябва да се провеждат както следва:
(a) Първоначална среща през месец 1 за планиране на началните дейности по проекта и организиране на началната среща на Оперативния съвет.
б) редовни заседания на УС четири пъти годишно за подробно планиране и оценка на текущите дейности вследствие на решенията и препоръките на УС. При необходимост ще бъдат взимани следните решения: – определяне на членовете на работните групи, отговорни за организирането на конкретни дейности, планирани в WP2 – WP5; организация на изготвянето на междинни и окончателни доклади; всички други дейности, включени в неговите отговорности.
в) Заключителна среща за оценка на резултатите от проекта, подготовка на финален доклад и план за бъдещо устойчиво развитие на факултета след завършване на проекта.