Home » Дейности » Дейности по управлението на проекта » Срещи на Оперативния съвет

Срещи на Оперативния съвет

Международният Оперативен съвет, създаден в рамките на проекта, ще допринесе положително за подобряване на качеството на научното управление, стратегическото планиране и оценката на научните резултати на факултета. Този комитет ще предостави незаменим механизъм за оценяване, консултиране и контрол на дейностите в рамките на Факултета за постигане на върхови постижения в областта на научните изследвания.

Редовни срещи и функциониране на Оперативния съвет по време на реализацията на проекта са планирани както следва:
а) Първоначално заседание на ОС в началото на втория месец, което ще включва: създаване на ОС и избиране на координатор и заместник-координатор на ОС; представяне на дейностите и плановете за развитие на всички изследователски групи, участващи в проекта; подробен анализ на работния план, стратегията и конкретните действия за нейното изпълнение; обсъждане и приемане на критериите за избор на кандидати за краткосрочен обмен.
б) заседание на ОС през месец 12 за оценка на резултатите през първата година и подробен анализ на дейностите за втората година от проекта. Срещата ще бъде по време на първия общ семинар по проекта.
в) заседание на ОС през месец 24 за оценка на резултатите през втората година и подробен анализ на дейностите за третата година от проекта.
г) Заключителна среща на заседанието на ОС през месец 36 за оценка на резултатите от проекта, обсъждане и одобряване на плана за бъдещо устойчиво развитие на факултета след завършване на проекта.
д) В периода между заседанията членовете на ОС редовно ще бъдат информирани (на всеки три месеца) за дейностите по проектите и решенията и действията на УС, като техните препоръки ще бъдат взети предвид в хода на работата.